söndag, 21 april, 2024
söndag, april 21, 2024

Regeringen sviker vallöfte om vapenlagstiftning

Inför valet lovade regeringspartierna att EU:s vapendirektiv skulle införas på miniminivån. Nu lägger man ett förslag om licenskrav för magasin, vilket går utöver EU:s minimikrav.

Enligt forskaren i ekonomisk historia och experten på vapen och vapenlagstiftning, Erik Lakomaa, skulle implementeringen av EU:s vapendirektiv kunna genomföras med endast redaktionella ändringar i den befintliga Vapenlagen, eftersom vi redan har bland den mest restriktiva vapenlagstiftningen i Europa.

Regeringen presenterar nu ett förslag som nu skickas på remiss till Lagrådet. Förslaget är betydligt mer långtgående än EU:s miniminivå och innebär bl.a. följande:

  • Kraven på märk­ning utökas samtidigt som det införs en möjlig­het att göra undan­tag från märknings­kraven för historiskt värde­fulla vapen.
  • Vapenmagasin som rymmer många patroner och som kan kombineras med vissa halvautomatiska skjutvapen regleras.
  • Vapen­mäklar­verk­samhet regleras på mot­svarande sätt som vapen­handlar­verk­samhet.
  • Vapen­handlare och vapen­mäklare ska rapportera miss­tänkta försök till trans­aktioner med ammu­nition.
  • Kraven på registrering utökas.
  • Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Trots en massiv riksdagsmajoritet för att implementera EU:s vapendirektiv på miniminivå, bestående av M, KD, C, L, V och SD, har inget av de förslag som lagts fram uppfyllt detta. När regeringen igår den 16 februari presenterade sitt förslag för remiss till Lagrådet innehöll det dock ett förslag på att reglera innehavet av ”löstagbara magasin för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning som kan innehålla fler än 20 patroner eller fler än 10 patroner, om magasinet är möjligt att sättas in i ett skjutvapen vars pipas längd överstiger 30 cm eller vars totala längd överstiger 60 cm”.

Enligt Lakomaa hade det räckt att reglera användningen av magasin, inte innehavet av dem för att uppnå minimikraven. Förslaget baseras på en utredning som sågades av remissinstanserna. Av 92 organisationer var det bara tre som tillstyrkte förslaget. En av dessa var Polismyndigheten, som sedan länge har kritiserats för en aktivistisk inställning i dessa frågor och vidta åtgärder som saknar lagstöd. Till exempel har polisens föreskrifter för vapenförvaring kritiserats för att inte ha stöd i Vapenlagen.

Senaste