fredag, 23 februari, 2024
fredag, februari 23, 2024

Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed

Insikt24 klandras för publiceringar där en namngiven person påstods ha grundat en terrororganisation och orsakat överfall.

Insikt24 får också kritik för att inte ha gett personen tillräcklig möjlighet att bemöta uppgifterna.

Mediernas Etiknämnd är ett privat initiativ som utdelar anmärkningar för journalistik som de påstår sig inte tycka är förenliga med ”god publicistisk sed”. Nedan är deras motivering.

Vad mediet publicerade

Insikt24.se publicerade en film och en artikel med rubriken Mathias Wåg fortsätter att samarbeta med terrorgruppen AFA – skriver för Aftonbladet.

Publiceringen handlade om Wåg som beskrevs som grundare till AFA. Mediet hade följt Wåg under en tid och beskrev hur hen grundat en terroristorganisation, kopplades till extremism och överfall mot journalister samt hängde ut invandringskritiker. Det beskrevs också hur Wåg gjort obehagliga närmanden mot en kvinna. Enligt mediet hade Wåg inte lämnat AFA som hen under decennier varit en del av. Trots detta tilläts hen skriva i Aftonbladet.

Anmälaren: Felaktiga påståenden

Artikeln anmäldes av Wåg som ansåg att Insikt24 i sin artikel och videofilm förde fram en rad påståenden som var felaktiga och aldrig underbyggdes, med det enda syftet att utmåla anmälaren som terrorist och extremist. Wåg ansåg att artikeln var full av felaktiga insinuanta påståenden om att hen skulle ha antastat en kvinna på en rättegång, pekat ut en journalist för misshandel, att hen skulle ha koppling till misshandel av Insikt24:s journalister, att hen förföljt och trakasserat invandringskritiker i 30 år. Det fanns inga polisanmälningar mot anmälaren för något av detta, artikeln och filmen förde heller inte dessa uppgifter i bevis utan slog fast saker utan belägg.

Insikt24: Stort allmänintresse

Mediet svarade genom ansvarig utgivare Simon O. Pettersson att det fanns ett stort allmänintresse av att granska våldsbejakande extremism och särskilt dess kopplingar till etablerade sammanhang och publikationer. Wåg var väl känd och hade fått stort medialt genomslag och i varje enskilt fall presenterades det stöd som fanns för påståendena klart och transparent i publiceringen. Mediet ansåg också att anmälaren hade beretts möjlighet att bemöta dessa påståenden.

Anmälaren svarade att hen inte beretts möjlighet att bemöta påståendena i publiceringen. Insikt24 hade ställt några frågor till Wåg när hen var på väg in i en rättssal. Det handlade enbart om att uppvisa bilder på några personer som anmälaren förekom på bild bredvid. Insikt24 ställde inga frågor om övrigt material i publiceringen. Inga övriga kontaktförsök hade gjorts från Insikt24 för att få anmälarens kommentar på deras påståenden om att hen var kopplad till terrorism eller terrororganisationer.

Utgivaren för Insikt24 framhöll i ytterligare skriftväxling att upprepade kontaktförsök framgick av reportaget och att reportern skickat ett sms dagen före med ytterligare en intervjuförfrågan. Om mediet haft möjlighet skulle det ställt frågor om allt som behandlades i reportaget. Anmälaren hade visat ett fullständigt ointresse för att tala med Insikt24, något som mediet upplevt som ett principiellt ställningstagande och något hen själv hade valt.

MO: Svagt underlag för påståenden

Allmänhetens Medieombudsman konstaterar att det är ostridigt att anmälaren har varit aktiv inom AFA. Påståendet att anmälaren fortfarande är det förnekas av hen själv. Anmälaren hävdar att hen var med för 20 år sedan, men att hen lämnat organisationen för länge sedan. De belägg som mediet presenterar för sitt påstående är att fotografier som anmälaren sägs ha tagit vid en demonstration dykt upp på organisationens hemsida. Det påstås att tidningen Brand, där anmälaren sägs vara aktiv, anlitar AFA-aktivister (några av dem namnges), samt att anmälaren på första maj 2023 demonstrerat tillsammans med en av AFA:s grundare. Det nämns också att anmälaren är chefredaktör för GARM som delar bildarkiv med AFA och länkar till uthängningar av olika personer. Även om beläggen pekar mot att anmälaren har kopplingar till organisationen utger de sett ur ett medieetiskt perspektiv ett svagt underlag för påståendet att hen faktiskt är en del av organisationen i dag.

AFA brukar beskrivas som ett vänsterautonomt, utomparlamentariskt nätverk, med militanta inslag. Att våld och uthängningar av politiska motståndare förekommit är ostridigt. Att mediet kallar AFA för en terroristorganisation utgör en medieetisk skada för anmälaren i samma stund som hen nämns i sammanhanget. Sättet mediet gör det på implicerar att anmälaren skulle ha grundat och vara en del av en terrororganisation. Det är ett allvarligt påstående, som går betydligt längre än att påstå att någon är extremist eller generellt sett våldsbejakande. Såvitt MO förstått saken finns ingen officiell klassificering av AFA som en terrororganisation, och anmälaren har aldrig dömts, åtalats eller på annat sätt sammankopplats med terrorism.

Tillräckliga belägg saknas

Ansträngningar har gjorts för att anmälaren ska komma till tals, men MO:s uppfattning är att detta inte är tillräckligt. Mycket allvarliga anklagelser, och ett brett batteri av sådana, riktas mot anmälaren, bland annat i en 25 minuter lång film. I en sådan situation borde mediet i god tid och vid upprepade tillfällen ha erbjudit anmälaren ett bemötande.

Utpekandet av den lilla by där anmälaren äger en fastighet, och de närgångna bilderna på huset och tomten, är integritetskänsliga. Mediet hade kunnat ifrågasätta anmälarens val av sommarbostad utan att detaljerat peka ut var den ligger. Det finns inget allmänintresse av att exakt få veta var anmälaren bor.

Sammanfattande slutsats

MO konstaterar att Insikt24:s publicering har ett allmänintresse och anmälarens ställning är sådan att hen får tåla tuffa frågor och hård kritik i medier. MO anser dock att det saknas tillräckliga belägg för flera allvarliga påståenden som görs i artikeln och filmen. Bemötandefrågan har inte hanterats på ett medieetiskt acceptabelt vis. Den ingående publiceringen av platsen för och bilderna på anmälarens bostad är också alltför långtgående. MO:s bedömning är därför att anmälaren utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. För det bör mediet klandras.

Ärendet överlämnades till Mediernas Etiknämnd. Varken mediet eller anmälaren har yttrat sig i nämnden.

MEN: Insikt24 klandras

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Senaste