torsdag, 2 december, 2021
torsdag, december 2, 2021

Islam och vetenskap är oförenliga

Redan i islams tidigaste urkunder finns en fientlighet till vetenskap och rationalitet. Denna inställning präglar islam än idag. Erik Lindström reder ut islams förhållande till vetenskap.

Islam saknar många av de bevis som man kan ställa på en religion med absoluta anspråk. I kristendomen är det klassiska beviset de 12 apostlarnas tro på uppståndelsen och att flertalet gick i döden för denna tro efter att samtliga hamnade i tvivel i samband med korsfästelsen. Om Jesus inte hade uppstått hade sannolikt kristendomen inte överlevt som något annat än en parentes i judiskt sektliv för 2000 år sedan. Att de tvärtom byggde kyrkor på en trosövertygelse där uppståndelsen stod i centrum och missionerade på de tre kontinenterna Afrika, Europa och Asien är i sammanhanget lika väsentligt som att kristendomen under de första tre seklerna spreds utan vapenmakt och våld. När Kejsare Konstantin deklarerade sin kristna tro på 300-talet, var kristendomen redan utbredd över romarrikets geografi och detta trots tidigare kejsares förföljelser.

Islam spreds å sin sida redan från början med svärdet. Muhammed ledde sitt första krigståg från Medina till Mecka och erövrade staden. Han störde även handeln mellan Mecka och Medina genom att råna karavaner. Han blev inte bara känd som profet utan också som krigsherre. Ett annat faktum, som islam gärna poängterar, är att Muhammed var analfabet. Koranens verser reciterades för skriftlärda och skrevs ned och de berättelser som fyllde koranens sidor var i samtliga fall inga stora nyheter för den tidens araber, utan utbredda historier som de hört från judar och kristna sekter. Här fanns spår av flera läror som den kristna kyrkan bekämpade i samtiden och i synnerhet arianism och gnosticism.

Islams första avfall från religionen skedde när Abdullah Ibn Sad Ibn Abi Sarh, som var den förste att skriva ner Muhammeds reciterade koranverser, upptäckte språkliga fel i uppenbarelsen samt att Muhammad ofta tillät honom att lägga till ord. Abdullah Ibn Sad flydde till Mecka och spred ryktet att Koranen inte var från Gud utan från Muhammed. Muhammed beordrade därför att Abdullah Ibn Sad skulle dödas, vilket också skedde.  

Hur kan man då tro på Koranen om man nu inte förlitar sig på att någon hör röster som ingen annan hör och i en grotta som man inte besökt själv? Vilka argument finns det för att tro på Koranen? Ett argument har redan nämnts. Muhammed gick segrande ur strider, vilket araber i samtiden såg som ett tecken på att han hade högre makter med sig. För den som emellertid söker mer traditionella sanningsbevis blir det svårare. Hur kan man tro på en person som ensam påstår sig höra ängeln Gabriel läsa verser för honom som han sedan återger? En ängel han första gången lär ha träffat i en grotta, en upplevelse som enligt haditherna (islams egna berättelser från Muhammeds liv) gjorde honom suicidal då han flera gånger gick upp på en klippa och bad att Gud skulle hindra honom från att hoppa över kanten. I brist på andra argument påstår man då att det som uppenbarats är något enastående sant och tilltalande. Att det är Guds rena ord och visdom och att Koranen är sitt eget bevis. Man påstår dessutom, vilket moderna muslimer gör, att koranen innehåller vetenskapliga sanningar som var långt före sin egen tid. Det är därför av vikt att syna dessa anspråk på vetenskaplig framsynthet.

Man blir dock inte imponerad vid kritisk granskning. I sura 18:85-86 påstås att solen varje solnedgång går ner i en lerpöl och att det finns ett folkslag som bor nära solen. Denna berättelse var i sin tur något som flera araber trodde om solen i Muhammeds samtid och baseras på en legendarisk historia som brukar om Alexander den Stores erövringar och fälttåg. Berättelsen implicerar även tron på att jorden inte är rund. I sura 36:37–40 påstås också att solen och månen befinner sig i kretslopp, men aldrig att jorden skulle göra det, vilket visar på en geocentrisk världsbild där allt kretsat kring jorden som fast medelpunkt. Moderna bortförklaringar vill säga att versen bara åsyftar vad som kommer att ske på den yttersta dagen. Versen antyder dock att det hela sker varje morgon och kväll, eftersom den talar om mörker och hur det blir ljust. I sura 31:29 heter det att Gud underordnat solen och månen bestämda rörelsemönster som gör att det blir ljust och mörkt. Det är vad man kan förvänta sig att någon som inte förstår att jorden roterar runt sin egen axel skulle påstå. I sura 91:1–2 står det dessutom att månen följer efter solen, vilket alltså inte stämmer. Månen är i kretslopp kring jorden och inget annat.

Det blir sedan ännu konstigare när Koranen påstår i sura 41:11–12 att stjärnorna placerades närmast de sju himlarna och att de kom till efter att jorden skapades. Detta strider mot modern vetenskap som har kunnat upptäcka att många stjärnor är äldre än jorden. Sura 65:12 påstår sedan att det finns sju planeter som jorden. Enligt en förklaring i en erkänd hadith av Sahih Bukhari 3:43:634 är dessutom dessa planeter stakade på rad vartefter varandra. Detta påstående skulle kunna komma från ett missförstånd av den antika föreställningen om sju planeter i omlopp, men det motsvarar inte vad man vet inom modern astronomi. Vidare påstår Koranen i sura 75:8 att solen och månen befinner sig på samma avstånd från jorden och är lika varandra i storlek, vilket alltså inte stämmer.  Den som uppenbarade Koranen kan således inte ha vetat hur Han skapade universum, eller så ville han lura Muhammed. Mest sannolikt är emellertid att detta var något Muhammed själv överhört och sedan återberättade som sin egen uppenbarelse från Gud.

Koranen påstår också i sura 54:1–3 att Gud klöv månen i två delar och sedan satte ihop den igen. Bakgrunden till detta förklaras i en hadith tillskriven Sahih Bukhari 4:56:831. Enligt hadithen bad invånarna i Mecka om ett tecken från Muhammed varefter Gud lär ha visat dem hur Han klöv månen i två delar. Detta bevittnades dock inte av någon annan i Muhammeds samtid eller i något annat land. En populär förklaring som moderna islamska apologeter därför ger till detta är att resten av världen sov när det hela inträffade. Hur som helst finns det inga vetenskapliga belägg för att månen varit kluven i två delar och sedan slagits ihop igen. Koranen tar heller ingen hänsyn till Nordpolen och Sydpolen ifråga om ljus och mörker under vissa delar under året, vilket gjort att vissa islamska fasteregler är praktiskt svåra att efterfölja under vår- och sommarmånaderna. I synnerhet i vår del av världen.

Enligt Koranen 86:6–7 produceras spermier mellan mannens ryggrad och hans revben, vilket alltså inte stämmer med modern vetenskap. Koranen nämner inte heller kvinnans ägg som en del i barnets tillblivelse. Människan växer enligt Koranen fram ur spermien allena och formar den till en klump av blod enligt sura 23:14. Detta påstående upprepas även i sura 96:2. Koranen påstår även i sura 23:14 att barnets ben formas först och sedan ”kläs” med kött.

Koranen påstår vidare att myror kan tala med varandra. I sura 27:18–19 heter det att en myra talade och varnade andra myror från att de skulle kunna bli trampade under fötterna på kung Salomos soldater. Modern vetenskap saknar belägg för att myror talar med varandra på detta sätt. Modern vetenskap har också kunnat förklara hur fåglar flyger med hjälp av aerodynamik.  I sura 16:79 heter det i stället att det är Gud som lyfter fåglarna mirakulöst och att inget annat skulle låta dem flyga än Guds direkta ingripande. Koranen påstår också i sura 2:65 att de judar som inte höll sabbaten förvandlades till apor. Då många judar idag inte håller sabbaten borde fler liknande fall ha rapporterats in, vilket inte har skett. Koranen påstår även i sura 24:24 att människokroppens händer, tungor och fötter kommer att tala av sig själva på den yttersta dagen och vittna om vad personen hade för sig under jordelivet, vilket låter osannolikt. Fötter och händer saknar stämband och har inte egna hjärnor.   

Det finns många fler exempel på vetenskapliga felaktigheter i Koranen. Exempel finns rörande felaktiga uträkningar i Koranen om hur arv skall fördelas i andelar.  Det är dock inte möjligt att täcka allt detta i en enda artikel.  Det sista exemplet får därför bli något som har med medicin att göra.

Enligt hadithen Sahih al-Bukhari 5686 så passade inte klimatet i Medina alla Muhammeds lärjungar. Muhammad skall därför ha gett dem instruktionen att följa efter några som hade kameler och dricka kamelernas mjölk och urin som medicinkur. Kamelurin används fortfarande som medicinaldryck i flera islamska länder. Urinet från ett kamelföl säljs för ca 20 dollar litern i Yemen och urin används bland annat i hårsalonger för att råda bot på håravfall. 2019 gick WHO ut och sa att kameler är källan för vad som kallas ”Middle East respiratory syndrome-related coronavirus” och har uppmanat allmänheten att avstå från att dricka det.

Källor:

Howard Shin. Why Qur´an? The Origins, Sources, and Message of Islams Most Holy Book. Kindle Direct Publishing. ISBN 9798556122611

https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_urine

https://wikiislam.net/wiki/Scientific_Errors_in_the_Quran

Senaste